Explorem els seus objectius i necessitats financeres

A KUDO INVEST analitzem totes les circumstàncies de cada client per poder fer un diagnòstic i dissenyar una estratègia d’inversió única que permeti protegir, mantenir i extreure el màxim rendiment al vostre capital.

Procés
d’inversió

1. Definició del perfil de risc

El client respon a un test d’idoneïtat que ha de determinar el seu perfil de risc en una de les tres qualificacions següents

Informació que obtenim:

  • Valoració financera i patrimonial.
  • Tolerància al risc.
  • Objectius de rendiment.
  • Horitzó temporal.
  • Necessitats futures.
  • Experiència financera.

2. Definició de l’estratègia d’inversió

A partir de la informació recopilada, establim una estratègia d’inversió que pot ser conservadora, moderada o decidida. El perfil del client determina l’exposició màxima de la cartera a cada tipus d’actiu.

3. Construcció de la cartera

Ajustar l’exposició dels actius de la cartera a les condicions del mercat, sempre d’acord amb els paràmetres marcats pel perfil de risc i estratègia d’inversió establerts.

Identificar i seleccionar els títols; accions, obligacions, bons, fons d’inversió, ETF’s, productes estructurats, emissions de deute privat, etc.

4. Implementació

Verificació i control de les execucions de les inversions proposades i acceptades.

Gestió de les posicions recomanant noves compres, vendes o ajustaments.

5. Avaluació continua i reporting

Duem a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa de la cartera, amb una supervisió constant i assegurant el compliment de les condicions acordades amb les entitats financeres. A més, actualitzem anualment el perfil de risc i estratègia d’inversió mitjançant un nou test d’idoneïtat per adaptar-nos a les necessitats dels clients que poden canviar amb el temps.